การปกป้องสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ

เรามุ่งเน้นในคุณภาพ Quality ASSURANCE

การประกาศความรับผิดชอบด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นบริษั ทที่เป็นที่ต้องการ
ของสังคม ในขณะที่เราสร้างสรรค์
ชิ้นงานที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก
เรายังมีส่วนร่วมกับลูกค้าเพื่อ
สังคมของเรา
 1. เราเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า
 1. ข้อเสนอของเราคิดมาเพื่อส่งเสริมกิจการของลูกค้า
 1. เราจะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที่ทันสมัยของลูกค้า
 1. ส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรที่เกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการของเสียอันตรายนํา้าเสียและ
  มลพิษทางอากาศ
 1. ดําาเนินกิจการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกําาหนดของลูกค้า
 1. มุ่งมั่นพัฒนาทักษะของ พนั กงานและกําาหนดเป้ าหมาย
  ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ประจําาปี ทุกปี
 2. ยึดหลักการปฏิบัติด้านบนอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

関連記事

ติดต่อสอบถาม

สำนักงาน

038-447-557

038-447-558

038-447-566

 

ดิดต่อเราโดยตรง

089-938-8207     Pavinee(Ms.)

TOP